This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. quis bibendum auci elit.

Instagram feed

+ 01145928421 SUPPORT@ELATED-THEMES.COM

Podmienky sútaže

DomovPodmienky sútaže

CIPEX – Novoročná súťaž o sedaciu súpravu – Podmienky súťaže

Platnosť od: 18.12.2023

Úvod

Tieto podmienky špecifikujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre súťaž “CIPEX Novoročná súťaž o sedaciu súpravu na mieru”.

Termín uskutočnenia súťaže

1. Spustenie súťaže je naplánované na 18.12.2023
2. Plánované ukončenie súťaže je naplánované na 7.1.2024
Organizátor
1. Organizátorom súťaži (ďalej len Súťaž) je spoločnosť CIPEX s.r.o., 19.januára 4, 080 01 Prešov, IČO: 50 974 068, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34864/P.
2. Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Účastníci súťaže

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky.
2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.
3. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

Podmienky súťaže

1. Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledujúce podmienky pre účasť v súťaži:
○ označenie súťažného príspevku “lajkom”
○ zdieľanie súťažného príspevku na svojom profile
○ vyplnenie údajov v “Lead Generation” formulári priamo na súťažnom príspevku v rozsahu
i. meno a priezvisko súťažiaceho
ii. email súťažiaceho

2. Do Súťaže bude každý Súťažiaci zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet registrácii alebo spustení súťažnej hry.

3. Porota vyhodnotí Súťaž najneskôr do 10 pracovných dní od jej skončenia Súťaže a určí spomedzi Súťažiacich víťaza alebo víťazov súťaže a dvoch náhradníkov.

Výhry

1. Výhrou v súťaži je sedacia súprava zo sortimentu organizátora s možnosťou nasledujúcich úprav výhercom:
a. rozmery sedacej súpravy
b. poťah sedacej súpravy
c. model sedacej súpravy.
2. Hodnota výhry je stanovená predajnou cenou a to 2000€ s DPH.
3. Konečná konfigurácia a vzhľad výhry je predmetom prispôsobenia výhercom súťaže.
4. V prípade ak konfigurovaná predajná cena výhry Výhercom prekročí stanovenú hodnotu výhry pre pre účel tejto súťaže, rozdiel hodnoty výhry a koncovej ceny sedacej súpravy nakonfigurovanej zákazníkom bude hradený Výhercom.
5. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
6. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
7. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
8. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
9. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
10. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

Spôsob odovzdania výhier

1. Organizátor bude kontaktovať víťaza súkromnou správou na Facebooku alebo emailom zadaným súťažiacim v súťažnom formulári. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov.
2. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 3 dní, títo strácajú nárok na výhru a Súťaž sa končí bez určenia výhercu.
3. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom.
4. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
5. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.
6. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.
7. V záujme propagácie uskutočnenej súťaže bude Výherca pri konfigurácií Výhry a pri prevzatí výhry súčasťou audiovizuálnej nahrávky, distribuovanej Organizátorom v jeho kanáloch (napríklad Facebook, Instagram a pod..). Výherca týmto udeľuje Organizátorovi súhlas na distribúciu vytvoreného materiálu na marketingové účely.
8. V prípade námietok alebo nesúhlasu výhercu s natáčaním a zverejnením audiovizuálnych materiálov z konfigurácie výhry a prevzatia výhry stráca Výherca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov.

Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa, spoločnosť) ako aj so spracovaním údajov
a. za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení,
b. pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže,
c. pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie ako sú informácie o Organizátoroch, ich obchodných partneroch a iných tretích osobách.
2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu info@cipex.sk.
3. Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.
4. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
5. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.
6. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
7. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke www.cipex.sk.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.
Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.
V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

Záverečné ustanovenie

Tieto Pravidlá sú uložené u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Organizátora.